Leveransansvar

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

Allt som ingår i en IT-miljö behöver underhållas för att inte förfalla. Hårdvara blir gammal och utsliten, mjukvara behöver ständigt uppdateras och dokumentation som inte underhålls blir med tiden inaktuell och värdelös.

Leveransansvarär den funktion som på taktisk nivå styr och leder produktionen av IT-tjänsterna. Funktionen ser till att allt finns dokumenterat, att rutiner används och att processer följs. Funktionen ska kontinuerligt förbättra effektiviteten samt styra och prioritera det dagliga arbetet.

Funktionen ska prioritera den inre effektiviteten. Det betyder att all kraft ägnas åt att producera så effektivt som möjligt genom att förbättra rutiner, uppdatera dokumentation, sänka kostnader samt att hela tiden utvärdera och genomföra förbättringar.

För att detta ska bli hanterbart i en större IT-organisation så delas funktionen i flera olika grupper där varje gruppering ansvarar för sin del av IT-miljön. Hur uppdelningen sker är inte viktigt, däremot är det väldigt viktigt att allt som finns i IT-miljön ligger under någon av gruppernas ansvar. Dessa grupper brukar kallas för förvaltningsgrupper i många IT-organisationer.

Syfte

Ett syfte med funktionen leveransansvarär att fungera som ledningsgrupp på den taktiska nivån för produktionen av IT-tjänster. Funktionens ansvar är att mäta och styra produktionen samt kontinuerligt förbättra effektiviteten, både kostnadsmässigt och kvalitativt.

Ett annat syfte med funktionen är att hålla ihop helheten i produktionen. De senaste decenniernas utveckling med virtuella maskiner och centraliserade lösningar har medfört att i stort sett allt är beroende av allt i en IT-miljö.  Detta innebär att alla förändringar som utförs riskerar att påverka någon annan del av IT-miljön som ligger utanför det egna ansvaret. Funktionen har här uppgiften att samordna och prioritera mellan samtliga ingående grupperingar.

Ansvar

Funktionen leveransansvar har ansvaret för allt som ingår i att underhålla och producera IT-tjänsterna. Detta omfattar utöver hård- och mjukvara även dokumentation, rutiner och processer som krävs för att den operativa nivån ska kunna utföra arbetet i produktionen.

Detta innebär att all dokumentation och alla rutiner som krävs för att den operativa nivån ska kunna utföra drift av IT-miljön, ligger inom ramen för funktionens ansvar.

Inom ansvaret ligger även att samtliga leverantörer till produktionen av IT-tjänster uppfyller avtalade nivåer och bidrar till värdeskapande tjänster i verksamheten. Om någon del av IT produktionen är outsourcad så är det funktionen leveransansvarsom är den primära kontakten för leverantörerna på taktisk nivå.

Arbetssätt

Den grupp eller de grupperingar som bildas inom funktionen leveransansvarska ses som virtuella grupperingar och inte som organisatoriska enheter. Eftersom grupperna bildas utifrån leveransinnehåll alternativt teknikområden och dessa måste kunna förändras ganska frekvent, så skulle det bli väldigt svårt och administrativt krävande om grupperna bildade organisatoriska enheter.

Grupperingen bildas utifrån ett definierat ansvar där medarbetare från olika delar av IT-organisationen samlas vid återkommande tillfällen, till exempel en gång per vecka.

Aktiviteterna i gruppen består i att kontinuerligt mäta, följa upp och förbättra produktionen inom det utpekade ansvaret. Detta underlättas genom att använda arbetssätt och ärendehantering i processen kontinuerlig förbättring.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?