IT styrgrupp

Detta är en förkortad text, du hittar mer utförliga beskrivningar i boken

En IT-organisation har inget värde i sig själv utan dess existens berättigas av att den effektiviserar företagets verksamhet. Funktionen IT-styrgruppär den primära kontaktytan för verksamhetens ledning och har det yttersta ansvaret för att de IT-tjänster som levereras uppnår avsedd effektivisering av verksamheten. IT-styrgruppen återfinns på den strategiska nivån i styrmodellen och ska fokusera på styrning av IT-organisationen. Finns det en formell ledningsgrupp för IT-organisationen så är det den som är IT-styrgruppen.

Syfte

Det primära syftet med IT-styrgruppen är att vara den funktion som aktivt styr och kontinuerligt förbättrar värdet av IT för verksamheten. Funktionen är högsta beslutande instans inom IT-organisationen och hanterar därmed eskalerade ärenden från taktisk nivå.

Andra syften är att representera IT-organisationen på strategisk nivå mot verksamheten och mot leverantörer samt att ta fram mål och styra verksamheten inom IT-organisationen.

Ansvar

IT-styrgruppenansvarar för kontakten med verksamhetens ledningsgrupp samt kontakten på strategisk nivå med utvalda leverantörer. Samtliga frågor av övergripande eller strategisk karaktär ska avhandlas i IT-styrgruppen samt frågor som inte smidigt kan avgöras på taktisk nivå.

IT-styrgruppenär ansvarig för att ta fram IT-strategin och IT-policyn samt att dessa implementeras i organisationen och efterlevs. I IT-styrgruppens ansvar ingår även att kontinuerligt hålla sig uppdaterad av vad som händer i verksamheten samt vad liknande IT-organisationer gör och den allmänna utvecklingen i IT-branschen.

Funktionen ska även ansvara för att ta fram en tjänsteportfölj som definierar vilka typer av IT-tjänster som ska levereras till verksamheten, vilket värde dessa tillför samt hur dessa ska finansieras.

Arbetssätt

Arbetssättet inom IT-styrgruppenkan likställas med hur en ledningsgrupp inom vilken organisation som helst arbetar. Varje deltagare representerar en specialistkompetens men det övergripande är det gemensamma ansvaret att styra och förbättra IT-organisationen.

IT-styrgruppenbehöver hantera olika typer av frågor och för att sköta arbetet effektivt så kan med fördel olika möten ha olika tema. Operativa styrningsfrågor på ett möte och mer långsiktiga strategiska frågor på nästa möte. Det viktiga är att det finns en tydlighet och en struktur i arbetet så att medlemmarna kan förbereda sig inför varje möte.

Öppenhet och synlighet är viktigt för IT-styrgruppen. Om någon vill skicka ett ärende till funktionen så måste det finnas en dokumenterad rutin för hur detta ska göras och beslut som fattas ska kommuniceras till IT-organisationen på ett tydligt sätt.

Typiska aktiviteter för IT-styrgruppen är att:

  • Ta fram och kommunicera en strategi för IT-organisationen
  • Ta fram och besluta en IT-policy
  • Hantera eskalerade ärenden från taktisk nivå
  • Stödja verksamhetens ledning i större verksamhetsförändringar
  • Ta fram och besluta om innehållet i en tjänsteportfölj

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?