användarvillkor

Opentrim.org-webbplatsen (”Webbplats”) tillhandahåller en community (”Tjänst”) och en öppen modell för IT Service Management (”Model”) som drivs av OpenTRIM AB. Eventuella användningar av webbplatsen och tjänsten är föremål för följande användarvillkor, liksom OpenTRIMs sekretesspolicy, som ingår som referens i dessa användarvillkor. När du använder modellen eller åtkomst till någon del av webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått samt godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor angående din användning av: a) webbplatsen och tjänsten; (b) The Rational IT Modellen.

 

 1. Allmänt. För att få tillgång till vår tjänst för personlig eller betald kommersiell användning måste du först registrera dig på webbplatsen. När du har erhållit eller köper ett medlemskap kan du använda tjänsten. OpenTRIM kan efter eget gottfinnande ändra, suspendera, förbättra eller avbryta någon aspekt av webbplatsen, modellen och tjänsten, tillfälligt eller permanent, när som helst och utan föregående meddelande. Under inga omständigheter är OpenTRIM ansvarig för sådan ändring, upphävande, förbättring eller avbrytande. Om du inte håller med några av dessa ändringar kan du säga upp ditt konto enligt avsnitt 14.

 

 1. Registrering. Genom att registrera hos OpenTRIM, garanterar du att informationen du tillhandahåller OpenTRIM i samband med någon registreringsprocess är korrekt, och att du omedelbart kommer att meddela OpenTRIM om någon av dessa uppgifter ändras. OpenTRIM kan använda den information du tillhandahåller under registreringsprocessen, särskilt din e-postadress: (a) att kommunicera med dig om webbplatsen, modellen eller tjänsten, inklusive men inte begränsat till eventuella ändringar i OpenTRIMs sekretesspolicy eller annan policy; (b) svara på dina e-postmeddelanden till oss; och (c) för alla andra ändamål som anges i OpenTRIMs sekretesspolicy. OpenTRIM förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång till och användningen av alla OpenTRIM webbplatser om du lämnar felaktiga eller felaktiga uppgifterOm du erhåller eller köper ett medlemskap är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för din profil och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med din profil. Du måste genast underrätta OpenTRIM om eventuella obehöriga användningar av ditt konto eller andra brott mot säkerheten. OpenTRIM är inte ansvarig för eventuella handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.

 

 1. Kommersiella användningsplaner, avgifter och betalning. Om du väljer att köpa ett medlemskap från OpenTRIM, accepterar du att betala OpenTRIM:s serviceavgifter som anges i Betalningsplanen som presenteras för dig när du köper ett medlemskap i enlighet med de valda tjänsterna. OpenTRIM förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter om trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Din fortsatta användning av medlemskapet innebär att du accepterar alla ändrade betalnings- och avgiftsvillkor.

 

 1. Ansvar för webbplatsens besökare. OpenTRIM har inte granskat och kan inte granska allt material som publiceras på webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda webbplatsen, representerar OpenTRIM inte eller förutsätter att den godkänner materialet där det publiceras, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. OpenTRIM avstår från ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från eventuell nedladdning av innehåll som publicerats.

 

 1. Innehåll på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som webbplatsen länkar till, och som länkar till webbplatsen. OpenTRIM har ingen kontroll över dessa webbplatser som inte är OpenTRIM och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en webbplats som inte är öppen för OpenTRIM eller webbsidan, representerar OpenTRIM inte eller innebär att den godkänner sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. OpenTRIM avstår från ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser som inte är öppna för OpenTRIM och webbsidor.

 

 1. Upphovsrättsintrång. Som OpenTRIM ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att materialet som finns på eller länkats till webbplatsen kränker din upphovsrätt, uppmuntras du att meddela OpenTRIM i enlighet med Digital Millennium Copyright Act. OpenTRIM kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vad som krävs eller lämpligt, genom att ta bort det intrångsfulla materialet eller inaktivera alla länkar till det överträdande materialet. När det gäller en användare som kan bryta mot eller upprepade gånger kränker upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter hos OpenTRIM eller andra, kan OpenTRIM efter eget gottfinnande säga upp eller neka tillgång till och användning av webbplatsen eller tjänsten. Vid en sådan uppsägning har OpenTRIM ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats till OpenTRIM.

 

 1. Varumärken. OpenTRIM, den rationella IT-modellen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OpenTRIM. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken tillhörande andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några OpenTRIM eller tredje parts varumärken.

 

 1. Förändringar. Webbplatsen, tjänsten och dessa användarvillkor kan ändras efter eget gottfinnande av OpenTRIM och utan föregående meddelande. Du är bunden av sådana uppdateringar eller ändringar, inklusive men inte begränsade till de som påverkar dessa användarvillkor, och det bör därför regelbundet ses över dessa användarvillkor.
 2. Kommunikation med OpenTRIM. Alla meddelanden till OpenTRIM som krävs enligt detta avtal ska riktas till info@opentrim.org Kallelse skall anses ges tjugofyra (24) timmar efter meddelande skickas. Alternativt kan vi meddela via post till adressen som lämnades under registreringsprocessen. I sådant fall anses kallelse ges tre (3) dagar efter det att sändningen skickades.

 

 1. Begränsning av garantier för OpenTRIM, dess leverantörer och dess licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen anges är allt innehåll som är publicerat på eller tillgängligt från webbplatsen och tjänsten tillhandahållen ”som det är” och OpenTRIM, dess leverantörer och dess licensgivare lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel eller icke-intrång av äganderätter. OpenTRIM ger inga garantier angående uppehållstid för Tjänsten och Tjänstens noggrannhet vid identifiering av skräppost eller icke-spam. Du förstår och accepterar att du hämtar från eller på annat sätt hämtar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk och att OpenTRIM, dess leverantörer och dess licensgivare inte har något ansvar eller ansvar för skador på ditt datorsystem eller data som härrör från nedladdning eller användning av sådant innehåll eller tjänster. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så några av ovanstående undantag gäller kanske inte för dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar vad gäller uteslutande av underförstådda garantier. OpenTRIM påtar sig inget ansvar och ansvarar inte för skador på eller virus som kan infektera, din datorutrustning eller programvara eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller surfning på webbplatsen eller nedladdning av material, data, textbilder, video eller ljud från webbplatsen.

 

 1. Begränsning av ansvaret för OpenTRIM, dess leverantörer och dess licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen anges, kommer OpenTRIM, dess leverantörer eller dess licensgivare under inga omständigheter att vara skyldiga till dig eller någon annan part för direkta, indirekta, särskilda, följdskador eller exemplariska skador, oberoende av grunden eller karaktären av fordran som härrör från någon användning av webbplatsen eller tjänsten eller innehållet på den eller på en hyperlänkad webbplats inklusive, utan begränsning, eventuell förlorad vinst, affärsavbrott, dataförlust eller på annat sätt, även om OpenTRIM, dess leverantörer eller dess licensgivare uttryckligen informerades om att sådana skadestånd. Under inga omständigheter kommer det totala ansvaret för alla dina anspråk mot OpenTRIM, dess leverantörer och dess licensgivare som härrör från eller i samband med användningen av webbplatsen och tjänsten, eller innehållet eller någon hyperlänkad webbplats överstiger de belopp som faktiskt betalas av du till OpenTRIM under 12-månadersperioden före det datum då ett krav görs. Vissa jurisdiktioner får inte tillåta uteslutning eller begränsning av ansvar för vissa tillfälliga eller följdskador, så några av ovanstående begränsningar gäller kanske inte för dig. Du godkänner att det här avsnittet 11 representerar en rimlig riskfördelning.

 

 1. Allmän representation och garanti. Du företräder och garanterar att din användning av webbplatsen och tjänsten kommer att överensstämma med OpenTRIM: s sekretesspolicy, med dessa användarvillkor, med gällande lagar och andra författningar, inklusive, men utan begränsning, lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, stat, stad , eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor och med någon annan tillämplig policy eller villkor.

 

 1. Skadeersättning. Du samtycker till att försvara, befria och hålla Skadlig OpenTRIM, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatavgifter, som uppkommer på grund av din användning av modellen eller Service, inklusive men inte begränsat till att du inte bryter mot någon representation eller garanti som finns i dessa Användarvillkor.

 

 1. Uppsägning. OpenTRIM kan säga upp detta avtal, dina rättigheter enligt denna överenskommelse och din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsten efter eget gottfinnande, av någon anledning eller ingen anledning alls (inklusive men inte begränsat till att du inte betalar avgifterna). med eller utan orsak och utan förvarning eller ansvar gentemot dig eller någon tredje part. Eventuell upphörande av dessa användarvillkor upphör automatiskt med licens för att använda tjänsten och den här webbplatsen och för att använda ditt konto. Du kan säga upp dessa användarvillkor av någon anledning genom att radera ditt konto och medlemskap på webbplatsen utan föregående meddelande till OpenTRIM.

 

 1. Kvarleva. Vid uppsägning upphör alla rättigheter och skyldigheter som skapas genom detta avtal, med undantag för att du kommer att fortsätta att vara bunden av de villkor som enligt deras natur skulle överleva sådan uppsägning, inklusive men inte begränsningar avseende immateriella rättigheter, ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar ; representationer, garantier och ersättningsskyldigheter och allmänna bestämmelser.

 

 1. Diverse. Dessa Allmänna Villkor utgör hela avtalet mellan OpenTRIM och dig om ämnet härom, och de får endast ändras genom ett skriftligt ändringsförslag undertecknat av en auktoriserad verkställande direktör i OpenTRIM, eller genom att OpenTRIM publicerar en reviderad version. Om inte annat följer av tillämplig lag, kommer dessa villkor och villkor, eventuella tillgång till eller användning av Webbplatsen, att regleras av Sveriges lagar, med undantag för dess lagkonflikt och rätt plats för eventuella tvister som uppstår av eller i samband med något av detsamma kommer att vara de statliga domstolarna i Sverige. Om någon del av dessa användarvillkor hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den här delen att tolkas så att den återspeglar parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett upphävande från någon av parterna av något villkor eller villkor i dessa Villkor eller eventuella överträdelser av dessa, i något fall, kommer inte att upphäva sådan term eller villkor eller senare brytning av dessa. OpenTRIM kan tilldela sina rättigheter enligt dessa villkor utan villkor. Dessa Villkor är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.

©2019 OpenTRIM® a model to ease the adoption of ITIL®, OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTRIM AB. All rights reserved. ITIL® is a registered trademark of AXELOS AB. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

VI är inte online just nu, men skicka oss ett meddelande så svarar vi dig så fort vi kan.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?